EK-2018-19-BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS

Belangrijke informatie voor ouders van Eerste Communicanten (2018-19)

I. Wat is de bedoeling van de EK-voorbereiding ?

-  Alle voorbereidings-activiteiten (in de kerk en in de school) zijn bedoeld als een hulp aan jonge ouders die er voor kiezen om hun kinderen een gelovige opvoeding te geven.

- De voorbereiding tot de Eerste Communie wil de kindjes na hun doopsel (op hun niveau) inleiden en inwijden (initiëren) in het christelijk geloof en hen ook helpen thuis komen in een geloofsgemeenschap.

- De Eerste Communie zien we vooral als een ‘groei’-moment op de weg van het leven: het is niet bedoeld als een beginpunt en zeker ook niet als een eindpunt van gelovige opvoeding.

We beogen dat kinderen en hun gezinnen doorheen dit gebeuren van de Eerste Communie mogen groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus en met de geloofsgemeenschap.

- tegenwoordig kiezen we niet meer voor een 'onderwijzende' voorbereiding (les-matig) op de Eerste Communie, maar we willen 'al doende' leren deel nemen, door te kijken en te luisteren...

II. De EK-voorbereiding gebeurt tegenwoordig op 3 terreinen:

in het gezin zelf.
Centraal staat altijd de voorbereiding in het gezin van het kind. Daarom worden de ouders uitgenodigd om zich samen met de kinderen voor te bereiden: door zelf hieraan tijd en aandacht te geven, door zelf deel te nemen aan kleine activiteiten, door het voorbeeld te geven aan de kinderen..

in de school.
In de school gebeurt (zoals voorheen) de inhoudelijke voorbereiding van de kindjes, vooral door de leerkracht van het 1° leerjaar of in de godsdienstles van plaatselijke basisschool.
Het leerplan van de les 'Rooms-katholieke godsdienst' van het eerste leerjaar is hierop afgestemd.
Ook bij de praktische en concrete voorbereiding van de EK-viering (liedjes, teksten, enz...) speelt de klas een belangrijke rol.

in de kerk (pastorale eenheid: netwerk van parochies).
De voorbereiding in de kerk bestaat uit:

- de maandelijkse ingroei-vieringen voor gezinnen met kinderen in de parochiekerk van Hees (op zondagmorgen van 9.30 u. tot 10.15 u. - zie kalender).

- het basis-programma: dit zijn de 4 samenkomsten (9.30-11.45 u.) op zondagmorgen in de parochiekerk van Hees: na de ingroei-viering is er dan een korte catechese-samenkomst voor ouders en kindjes (zie kalender).

III. De zeer belangrijke rol van de ouders bij EK-voorbereiding:

- ouders zijn steeds eind-verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kindje en dus ook voor de EK-voorbereiding. Ouders moeten eerst zelf een keuze maken en daarna hun gezin (kindje) ook zelf inschrijven. 
- wij geloven dat ouders de eerste en de beste opvoeders zijn, en dus ook de beste catechisten (degenen die het geloof kunnen doorgeven).
- de ouders worden sterk uitgenodigd om (op een eigen wijze en volgens eigen mogelijkheden) zo actief mogelijk mee te werken aan de EK-voorbereiding.  School en Kerk zullen hen daarbij helpen maar ouders moeten zelf het initiatief en hun verantwoordelijkheid nemen.

IV. Hoe verloopt de voorbereiding concreet in het 2018-2019

Eerst: Na de informatie-samenkomst moeten de gezinnen eerst een keuze maken. Als ze wensen mee te doen aan de Voorbereiding Eerste Communie 2019 dienen ze zich persoonlijk in te schrijven bij de Pastorale Eenheid Bilzen-Oost. Dit gebeurt uitsluitend via de website: www.bilzen-oost.be

De inschrijving verloopt dus niet meer via de school en ook niet via de plaatselijke parochiegemeenschap.

Dan: Ongeveer elke maand is er op zondagmorgen in de Kerk van Hees een ingroei-of gezinsviering voor ouders met kinderen. En vanaf januari 2019 komen daar nog de 4 catechetische samenkomsten voor ouders en kindjes bij (zie kalender met programma en data):

- het aanbod van deze gezins-of instapvieringen is sterk aanbevolen (want....al doende leert men).
- het basis-aanbod van 4 vieringen met catechese-samenkomsten is absoluut verplicht voor alle families.
- u zijt natuurlijk ook altijd welkom in de gewone weekendvieringen van de Pastorale Eenheid.

Later: Als het feest van de eerste Communie in zicht komt ( na kerstmis) werken Pastorale Eenheid en de scholen samen voor de voorbereiding van de viering, liedjes, teksten en voor de repetities.

Alle vieringen en catechetische activiteiten van de EK-voorbereiding worden voorbereid en begeleid door een vrijwillige werk-of stuurgroep bestaande uit:
- diaken, priester-voorgangers en contactpersonen uit de lokale geloofsgemeenschappen.
- vrijwillige leerkrachten van de basisscholen- vrijwillige ouders van eerste communicanten

We doen dus beroep op vrijwillige ouders die dit jaar met onze stuurgroep willen meewerken ! Men kan zich hiervoor aanmelden via het inschrijf-formulier !

V. Wat mogen we dit jaar van elkaar verwachten ?

a) wat mag u verwachten vanwege de kerk ?

- dat alle ouders gastvrij en hartelijk ontvangen worden in de samenkomsten van de geloofsgemeenschap.  
- dat alle ouders de kans en de mogelijkheid krijgen om actief deel te nemen en mee te werken aan de E.K-voorbereiding.

b) wat verwacht de Kerk vanwege de gezinnen die inschrijven ?

- spontane deelname aan de ingroei-of gezinsvieringen die bedoeld zijn voor het hele gezin (dus ook broertjes en zusjes, en ook opa en oma, en peter en meter zijn er welkom)....
- actieve en positieve deelname aan 4 catechetische samenkomsten voor ouders en kindjes en bereidheid om dat verder ook een plaats te geven in het dagelijkse (gezins)leven.

Opgelet ! Dit alles kost tijd, inspanning en vooral veel planning. Gelieve dit op voorhand goed te bespreken, te overwegen en effectief te voorzien in uw gezinsleven. Gelieve een keuze te maken want een mens kan niet alles tegelijkertijd willen ! Eerst overwegen.... en dan kiezen !

VI. Wat kost dit ?

De deelname in de onkosten (zaal, versnapering, materialen enz.…) van de voorbereiding bedraagt dit jaar 25 euro per gezin. Gelieve dit bedrag bij de inschrijving over te schrijven op rekening IBAN BE66 7350 2813 5543 (BIC KREDBEBB) van FEDERATIE BILZEN OOST met vermelding 'EK  (naam+voornaam eerstecommunicant).

Belangrijk wat betreft verzekering: in principe neemt iedereen op eigen risico (familiale verzekering) deel aan onze kerkelijke activiteiten. Er is wel een speciale verzekering die (alleen) de schade dekt die tijdens de samenkomsten in de kerk veroorzaakt wordt aan derden.

VII. Tot slot:  alle bijkomende vragen, ongerustheden, problemen, suggesties, opmerkingen enz.... kunt u steeds privaat en in volle vertrouwen bespreken met pastoor Thieu (0477/632873 of mtielens1@gmail.com) of met diaken Ludo Hermans (0472/698213 of ludo.hermans81@telenet.be.)