Het Team van de Pastorale Eenheid

Sinds 2011 is niet langer het parochieteam maar wel het team van de pastorale eenheid (TPE) (een team van vrijgestelden en leken) het belangrijkste pastorale beleidsorgaan. 

Op dit ogenblik heeft onze Pastorale Eenheid (PE) van 9 parochies nog steeds een voorlopig Team dat is gevormd door 8 personen: 1 pastoor-moderator, 1 diaken en 1 meewerkende priester en 5 vrijwilligers. Sinds 2011 werken we volop aan de vorming van een volwaardig Team, door de bisschop voorgesteld.

De samenstelling gebeurt niet op basis van vertegenwoordiging vanuit de parochies. Niemand vertegenwoordigt of werkt voor één bepaalde parochie maar allen werken en vertegenwoordigen de 9 parochies. Priesters en leken, vrijgestelden en vrijwilligers, hebben elk hun eigen achtergrond en hun eigen specifieke inbreng. De door de bisschop aangestelde pastoor is de moderator.

Het Team van de Pastorale Eenheid heeft in overleg met een zo ruim mogelijke kring van medestanders en werkers, met de collega's van de dekenale ploeg en met de diocesane verantwoordelijken een pastoraal plan gemaakt, en zal zorgen voor de uitvoering, evaluatie en bijsturing ervan.

Het Team van de  Pastorale Eenheid heeft al een heel aantal vormings-en studiedagen achter de rug, en ook de vorming 'Leerweg voor pastorale teams' gevolgd. Hiernaast kunt u ook de door de bisschop goedgekeurde opdrachtverklaring lezen. Wellicht zal dit team van 8 leden daarom binnen afzienbare tijd door de bisschop aan de Pastorale Eeneheid voorgesteld worden en voor een beperkte termijn officieel belast worden met de herderlijke zorg voor de 9 parochies.

Het TPE komt minstens maandelijks samen in plenaire zitting met als hoofdpunten op de agenda: een geloofsgesprek over het evangelie van de komende zondag, een terugblik op de voorbije activiteiten, vooruitblik op de komende activiteiten en de bespreking van een of meerdere aandachtspunten en de voorbereiding van de samenkomst van de Raad van de Pastorale Eenheid (RPE).
De samenkomst van het TPE heeft een voorbereide agenda en er wordt telkens een verslag gemaakt.

In de loop van een werkjaar heeft het TPE  maandelijks een ontmoeting met alle actieve medewerkers die in de verschillende parochies actief zijn.
De bedoeling van deze samenkomsten is om samen het pastorale beleid te bepalen, plannen, uitvoeren en evalueren. We gaan er met elkaar in gesprek over waar we met de Pastorale Eenheid en de kerkgemeenschap naar toe willen, over vreugde en zorgen van het meewerken in de pastoraal, over specifieke problemen of afspraken enz...

Op onderstaande foto ontbreekt Jeff Brepoels (Mopertingen) die vanaf 01/09/2017 lid werd van het Team van de Pastorale Eenheid en dit in vervanging van José Verjans (Kleine Spouwen) die om familiale redenen moest afhaken..