Over de katholieke uitvaart vanaf 1 januari 2015

Als een dierbare sterft

Over de katholieke uitvaart in de kerk vanaf 1 januari 2015

Informatie voor de federatie Bilzen-Oost

 

Gelovig afscheid nemen bij een overlijden

Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk op een bescheiden wijze mensen nabij zijn door te bidden voor de overledene en de familie.

Als christenen geloven wij in de boodschap dat “God zorgzaam met ons en onze overledene omgaat. Hij laat onze overledene en onszelf niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven wij dat ook wij eens verrijzen met Hem.”

Onze gelovige gemeenschap wil u vanuit het paasgeloof troost en hoop bieden en helpen om gelovig afscheid te nemen in de uitvaartliturgie.

Contact met de begrafenisondernemer

Na een overlijden wordt de begrafenisondernemer (en de parochie) gecontacteerd. Met de uitvaartverantwoordelijke van de federatie worden plaats en datum van de kerkelijke uitvaart vastgelegd (en eventueel van de gebedswake op de vooravond).

In principe heeft de uitvaartliturgie in ons dekenaat plaats om 10.30 uur; de gebedswake op de vooravond om 19.00 uur.

Contact met de parochie

Na de eerste afspraken (eventueel via de begrafenisondernemer) mag U het bezoek verwachten van iemand van uw parochie-gemeenschap  (de pastoor, iemand van het uitvaartteam of een andere parochieverantwoordelijke).

In dit bezoek wordt gesproken over leven en sterven van de overledene, over rouw en verdriet,  over geloven en over hoe troostvol of moeilijk dit nu is, over de rituelen die ons geloof en onze gevoelens verwoorden en verbeelden.

Samen wordt de definitieve vorm van de uitvaartliturgie en de eventuele inbreng van de familie besproken.

Het kerkelijk afscheid: een aanbod in 3 momenten

1. Op de vooravond van de uitvaart kan er een gebedswake worden gehouden in de parochiekerk. We komen dan samen om de familie tot steun te zijn, we blijven stilstaan bij ons verdriet, we halen ons het mooie uit het leven van de overledene voor ogen en we vragen God om kracht en licht. Deze gebedsdienst wordt voorgegaan door hiertoe gevormde gebedsleiders.

In de gebedswake is er ook gelegenheid tot het uitdelen van een gedachtenisprentje.

2. De dag van de uitvaart vieren we in de parochiekerk de uitvaartliturgie met het lichaam van de overledene in ons midden: dit is het belangrijkste christelijke afscheidsmoment.

Vanaf 1 januari 2015 bieden we in ons bisdom Hasselt als uitvaartliturgie een gebedsviering aan in verbondenheid met de eucharistieviering op zondag.

De voorganger van deze gebedsviering kan zowel een priester zijn als  een diaken, een parochie-assistent(e) of een daartoe aangestelde uitvaartleider, gemandateerd door de bisschop.
De keuze en de aanduiding van de voorganger gebeurt in overleg met de pastoor-moderator of de uitvaartverantwoordelijke .

3. De eucharistie voor de overledene valt niet weg want de familie van de overledene wordt na de uitvaart uitgenodigd in een weekend-viering naar keuze waar in het kader van de zondagseucharistie met gans de gemeenschap gebeden wordt voor de overledene en de nabestaanden.

Eigen inbreng

De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt woorden en gebaren van troost en hoop aan. Deze liturgie heeft een plechtige sfeer: de klokken luiden, er is liturgische muziek of orgelmuziek, brandende kaarsen en wierook, ….

Een goede keuze uit de bestaande bijbelteksten en gebeden zorgt voor een viering op maat die aanspreekt. De liturgie voorziet in de mogelijkheid van een persoonlijk afscheidswoord of afscheidslied vlak voor de afscheidsgebeden.

In samenspraak met de uitvaartleider kan er ook eigen inbreng zijn in een woord van welkom, in de voorbeden, in een moment van bezinning, …
Een beperkt gebruikt van eigen cd-muziek is mogelijk mits overleg en passend binnen de liturgie.

Gewijde voorgangers én leken-voorgangers

Wanneer er meedere uitvaarten zijn of bij ziekte of afwezigheid van een pastoor, zullen vanaf 1 januari 2015 ook leken-uitvaartleiders voorgaan. Deze vrijwilligers hebben een degelijk opleiding ontvangen en zijn door de bisschop aangesteld voor een federatie.

Missen voor de overledene

Later kunnen er - als de familie daar in alle vrijheid voor kiest - nog andere gedachtenis-of herdenkingsvieringen aangevraagd worden: bijvoorbeeld bij gelegenheid van de verjaardag van het overlijden (jaarmis), bij de naamdag of verjaardag van de overledene, bij de feestdagen...

Men kan zich hiervoor wenden tot de parochiepriesters, de plaatselijke koster of het parochie-of federatiesecretariaat.

Als mensen zwaar of langdurig ziek zijn: het sacrament van de zieken

Het is mooi om te bidden met de zieke en de familie en het sacrament van de zieken te ontvangen, ook als de ziekte of een operatie niet levensbedreigend is. Er wordt best niet gewacht totdat de zieke stervende is of het bewustzijn heeft verloren. Tijdens een langere ziekte kan men dit sacrament meermaals ontvangen of aanvragen. Men neemt daarvoor best contact op met de parochiepriesters. In het ziekenhuis of het bejaardenhuis kan men contact opnemen met de pastor van de instelling.

Zorg na de uitvaart

Rouwen om een verlies is een ingrijpend gebeuren. Binnen de geloofs- gemeenschap zijn er mensen die naar u willen luisteren: pastores of vrijwilligers die een eindje met u op weg gaan in een persoonlijk gesprek of in een groep van mensen die in dezelfde situatie zijn.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw parochieverantwoordelijke.

 

E.H. Rik Ramakers, pastoor-deken (089/411337- 0473/567930)

E.H. Thieu Tielens, federatie-pastoor (089/256683 - 0477/632873)