Overslaan en naar de inhoud gaan
IN HET BISDOM HASSELT

VOORGESCHREVEN COLLECTES

VOORGESCHREVEN COLLECTES 

04-05 januari 2020: Kerk in Centraal-Afrika (Openbaring van de Heer – 1° zondag van januari)

Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal-Afrika. Vele missionarissen van Vlaanderen hebben daar het woord Gods gezaaid. De jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart. Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. Onze steun helpt hen te overleven.

15-16 februari 2020: Kerkopbouw in Vlaanderen (3e zondag van februari)

Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met de andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.


21-22 maart 2020
: Eerste collecte Broederlijk Delen (4e zondag van de veertigdagentijd)

Tijdens de veertigdagentijd – een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste – roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen, zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.


04-05 april 2020
: Tweede collecte Broederlijk Delen (Palmzondag)

Tijdens de veertigdagentijd – een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste – roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen, zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.


02-03 mei 2020
: Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (Roepingenzondag - 4e paaszondag)

De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten. Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom.


23-24 mei 2020
: Media (Mediazondag – 7° paaszondag)

De katholieke Kerk in Vlaanderen trekt resoluut de kaart van digitale media, want het internet is dé plek waar mensen informatie en contact zoeken. Mediazondag wil aan iedereen duidelijk maken hoe belangrijk de portaalwebsite Kerknet voor de katholieke Kerk in Vlaanderen en Brussel is. Onze digitale aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar.


20-21 juni 2020:
Noden in ons bisdom (3e zondag van juni)

Deze collecte is uitsluitend bedoeld om de pastorale uitbouw in ons eigen bisdom mogelijk te maken. Daartoe werden verschillende diensten uitgebouwd die priesters, diakens en leken helpen bij hun pastorale taak. Denk maar aan de verschillende werkgroepen en diensten die in ons bisdom de pastoraal dragen. Zonder bekwame mensen en een goede dienstverlening kan in deze tijd de pastoraal niet slagen. De opleiding van de verantwoordelijken is een dringende opdracht voor ons bisdom met steeds minder priesters. Uiteindelijk komt deze collecte ten goede aan elke parochie, die op deze diensten een beroep kan doen.


29-30 augustus 2020
: De christelijke opvoeding (laatste zondag van augustus)

Nu het schooljaar weldra weer begint, vraagt de Kerk onze aandacht voor de christelijke opvoeding. De Kerk heeft door de eeuwen heen altijd zorg gedragen voor het onderwijs vanuit een christelijke geloofsvisie. De christelijke opvoeding wil Christus' liefde een gezicht geven door aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke, in een geest van dienstbaarheid, liefde en belangeloze inzet. Met deze collecte financiert ons bisdom de animatie van allen die tot deze waarden in het onderwijs willen oproepen.


26-27 september 2020
: De wereldnoden (laatste zondag van september)

Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen, mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen, die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen. Met deze collecte willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in de wereld zich voordoet.


17-18 oktober 2020
: Missies (Missiezondag - voorlaatste zondag van oktober)

Kerk heet missie. Dit Pauselijk Missiewerk (Missio) wil over heel de wereld – ook in de missielanden – geld inzamelen opdat de Kerk zich zou kunnen verspreiden en gedijen. Met weinig middelen kunnen de missionarissen heel veel verwezenlijken, mede dank zij de inzet en het enthousiasme van de jonge kerken. Hoewel onze eigen missionarissen ons na aan het hart liggen, willen wij door deze collecte juist die missionarissen steunen die geen thuisland hebben en die voor hun werk alleen kunnen rekenen op dit pauselijk missiewerk.


14-15 november 2020: Broederlijk Delen

Inmiddels hebben de Belgische bisschoppen besloten om tegemoet te komen aan de vraag om de gemiste omhalingen toch enigszins te kunnen goedmaken. In het weekend van 14 en 15 november 2020 – de werelddag van de Armen op de 33ste zondag door het jaar, zondag voor Christus Koning – zal de omhaling voor Broederlijk Delen bestemd zijn.

Broederlijk Delen sluit zich aan bij een wereldwijde oproep van christelijke gemeenschappen om de schulden van ontwikkelingslanden minstens te bevriezen gedurende de coronacrisis. Immers, de Wereldbank waarschuwt ervoor dat ruim 100 miljoen mensen door deze toestand in extreme armoede worden geduwd. Ook aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt deze “bevriezing van de schulden” gevraagd. De Belgische bisschoppen steunen deze oproep en de actie van Broederlijk Delen. https://www.broederlijkdelen.be/nl/steun-ons 


12-13 december 2020
: Welzijnszorg (3e zondag van de advent)

In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op. Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.

 

BISDOM HASSELT Data van de voorgeschreven collectes 2021

02-03 januari 2021 Kerk in Centraal-Afrika

20-21 februari 2021 Kerkopbouw in Vlaanderen

13-14 maart 2021 Eerste Broederlijk Delen

27-28 maart 2021 Tweede Broederlijk Delen

24-25 april 2021 Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken)

15-16 mei 2021 Media

19-20 juni 2021 Noden in ons bisdom

28-29 augustus 2021 Christelijke opvoeding

25-26 september 2021 Wereldnoden

23-24 oktober 2021 P.M.W. Wereldmissiezondag

11-12 december 2021 Adventscampagne Welzijnszorg