Overslaan en naar de inhoud gaan
Covid 19

OFFICIELE KERKELIJKE MEDEDELINGEN OVER CORONA-VIRUS

18/03/2020 - Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.


16/03/2020 - Coronavirus: katholieke Kerk in België schorst ook doopsels en kerkelijke huwelijken

“De overheid nam nieuwe maatregelen in de strijd tegen de corona-epidemie. Zij laat wat de erediensten betreft enkel nog uitvaarten toe in beperkte kring. Doopsel en kerkelijke huwelijken worden niet meer toegestaan, ook niet in beperkte kring”.


13/03/ 2020 - Concrete richtlijnen tot alvast tot 3 april:

  • Er zullen vanaf zaterdag 14 maart geen publieke liturgische samenkomsten meer doorgaan. Dit betekent concreet dat er geen eucharistievieringen noch gebedsdiensten plaatsvinden, noch in de week, noch op zondag. Evenmin doopsels of kerkelijke huwelijken.
  • Geplande misintenties suggereren we later te hernemen.
  • Uitvaarten kunnen plaatsvinden enkel in beperkte kring (suggestie bv. nauwe familie en enkele buren en kennissen op uitnodiging), mits in acht name van voldoende afstand en hygiënemaatregelen; geen koffietafels (tenzij thuis in intieme kring).
  • De kerkgebouwen kunnen open blijven voor persoonlijk gebed en bezinning. De wijwatervaten worden leeggemaakt. We vragen bovendien om de volgende mededeling aan het kerkgebouw uit te hangen: “Omwille van het coronavirus gaan de eucharistie- en gebedsvieringen in deze kerk niet door van 14 maart tot alvast 3 april.”
  • Vieringen in religieuze gemeenschappen kunnen plaatsvinden voor de gemeenschap zelf, niet voor buitenstaanders.
  • We raden de bedeling van de communie aan de zieken in de parochie af, behalve in bijzondere omstandigheden. Aandacht voor de zieken en de eenzamen moet er beslist blijven, maar dan langs andere wegen.
  • Voor alle pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. Kleine vergaderingen kunnen plaatsvinden mits in acht name van de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen. Het organiseren van grote activiteiten en evenementen wordt ten sterkste afgeraden en in de meeste gemeenten verboden.
  • Geplande catechesesamenkomsten voor vormsel of eerste communie gaan in deze periode niet door, noch voor de kinderen of jongeren, noch voor de ouders.
  • De eerste collecte voor Broederlijk Delen tijdens het weekend van 21 en 22 maart zal niet plaatsvinden. We bevelen solidariteit aan via een gift of via een storting op rekening

BE12 0000 0000 9292

- Over de geplande vormsel- en communievieringen is het nog te voorbarig om een beslissing te nemen. We wachten op verdere richtlijnen van de overheid voor de periode na 3 april. Ook wat de Goede Week en Pasen betreft, volgen we de situatie verder op de voet deze weken.

Op de website van het bisdom Hasselt kan u enkele suggesties vinden om mensen deze periode spiritueel te helpen beleven, zie www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal

Op de microsite van ICL - ook prominent op de homepage Kerknet – vindt u, voor privégebruik of bij een kleine vergadering, een gebedsmoment uitgewerkt dat inspirerend kan zijn in deze dagen. Zie ook : https://www.kerknet.be/icl/artikel/persoonlijk-gebed-coronacrisis


13/03/2020 - Brief van onze bisschop

Aan de priesters en diakens
Aan de parochieassistenten en de pastores in de zorg
Aan de leden van de pastorale teams
Aan de religieuze gemeenschappen

Goede vrienden

Gisteren besloten wij met de Belgische bisschoppen om in de eerste weken geen publieke liturgische samenkomsten, en dus ook geen zondagse eucharistievieringen, te laten doorgaan in ons land. De beslissing zal sommigen onder u verbazen of teleurstellen. Anderzijds zullen jullie begrijpen dat de beslissing genomen werd in een geest van burgerzin. Uit bekommernis voor de gezondheid van allen werken wij met de overheden mee aan de poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Onze tijdsbesteding en onze aandacht zullen in de komende weken wellicht andere invullingen krijgen. We zullen ook de veertigdagentijd dus op een andere manier beleven.

De omstandigheden bieden ons de kans om ons geestelijk te verdiepen in lectuur of bezinning. Voeding daartoe zijn zeker de schriftlezingen van de zondag, zoals ze elke week te lezen zijn in Kerk & Leven, en de lezingen van elke dag. Een priester kan privatim de eucharistie vieren ‘ten bate van het volk’. Ook de eucharistievieringen via radio of tv of via het internet kunnen nu meer dan ooit geestelijke voeding en ‘levend water’ (Joh. 4, 5-42) bieden. Volg daartoe ook in het bijzonder www.kerknet.be.

Naast geestelijke verdieping kunnen we ons met een vernieuwde creativiteit toeleggen op de aandacht voor de anderen, in het bijzonder voor de ouderen en voor hen die doorheen dit alles alleen komen te staan. Dit kan via een telefoontje of de moderne communicatiemiddelen, of bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een ander. Solidariteit - zo eigen aan de veertigdagentijd - is ook mogelijk via een gift of via een storting in plaats van via een collecte. Solidariteit kan immers langs vele wegen.

De richtlijnen van de Bisschoppenconferentie zoals hierna herhaald, aangevuld met eigen richtlijnen voor ons bisdom, dienen met grote nauwgezetheid toegepast te worden, ook al halen ze onze gewoonten misschien helemaal ondersteboven. Mits enige creativiteit kunnen we geestelijk en maatschappelijk een bijzonder vruchtbare periode beleven.

Wie nog vragen heeft omtrent praktische gevolgen van deze beslissing kan terecht op de gewone kantooruren op het bisdom, maar ook uitzonderlijk op zaterdag 14 maart van 9.30 tot 12.00 uur op 011 28 84 40.

Laten we onze verbondenheid ook beleven met allen die in deze bijzondere omstandigheden de zorg opnemen voor anderen.

Van harte, in Christus met jullie verbonden

C:\Users\jente.vandewijer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VMTKHNG9\ph2blauw.jpg

  Hasselt, 13 maart 2020

+ Patrick Hoogmartens