Overslaan en naar de inhoud gaan
INFORMATIE OVER DE UITVAART

Als een dierbare sterft

Gelovig afscheid nemen bij een overlijden

Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk op een bescheiden wijze mensen nabij zijn door te bidden voor de overledene en de familie.
Als christenen geloven wij in de boodschap dat “God zorgzaam met ons en onze overledene omgaat. Hij laat onze overledene en onszelf niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven wij dat ook wij eens verrijzen met Hem.”

Onze gelovige gemeenschap wil u vanuit het paasgeloof troost en hoop bieden en helpen om gelovig afscheid te nemen in de uitvaartliturgie.

Contact met de begrafenisondernemer

Na een overlijden wordt de begrafenisondernemer (en de plaatselijke parochie) gecontacteerd. Met de uitvaartverantwoordelijke van de Pastorale Eenheid worden plaats en datum van de kerkelijke uitvaart vastgelegd (en eventueel van de gebedswake op de vooravond). In principe heeft de uitvaartliturgie in ons bisdom plaats om 10.30 uur; de gebedswake op de vooravond om 19.00 uur.

Contact met de lokale parochiegemeenschap

Na de eerste afspraken (eventueel via de begrafenisondernemer) mag U het bezoek verwachten van iemand van uw lokale parochie-gemeenschap  (de pastoor, iemand van het uitvaartteam of een andere parochieverantwoordelijke).

In dit bezoek wordt gesproken over leven en sterven van de overledene, over rouw en verdriet,  over geloven en over hoe troostvol of moeilijk dit nu is, over de rituelen die ons geloof en onze gevoelens verwoorden en verbeelden. Samen wordt de definitieve vorm van de uitvaartliturgie en de eventuele inbreng van de familie besproken.

 

Kerkhof
Kerkhof

Veelgestelde vragen

Eigen inbreng

De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt woorden en gebaren van troost en hoop aan. Deze liturgie heeft een plechtige sfeer: de klokken luiden, er is liturgische muziek of orgelmuziek, brandende kaarsen en wierook.
Een goede keuze uit de bestaande bijbelteksten en gebeden zorgt voor een viering op maat die aanspreekt. De liturgie voorziet in de mogelijkheid van een persoonlijk afscheidswoord of afscheidslied vlak voor de afscheidsgebeden.
In samenspraak met de uitvaartleider kan er ook eigen inbreng zijn in een woord van welkom, in de voorbeden, in een moment van bezinning, …
Een beperkt gebruikt van eigen cd-muziek is mogelijk mits overleg en passend binnen de liturgie.

Gewijde voorgangers én leken-voorgangers

Wanneer er meedere uitvaarten zijn of bij ziekte of afwezigheid van een pastoor, gaan al sinds 1 januari 2015 ook leken-uitvaartleiders voor in de kerkeliijke uitvaart. Deze vrijwilligers hebben een degelijke opleiding ontvangen en zijn door de bisschop aangesteld voor onze pastorale eenheid Sint-Helena.
Wij zijn blij dat onze Pastorale Eenheid buiten pastoor Thieu Tielens, meewerkend priester Bernard en diaken Ludo, ook mag rekenen op onze gemandateerde uitvaartleiders Lambert Cuenen, Karin Deroulou en Marie-Thérèse Wijnen. Hun contactadressen kunt u hier vinden.

Missen voor de overledene

Later kunnen er - als de familie daar in alle vrijheid voor kiest - nog andere gedachtenis-of herdenkingsvieringen aangevraagd worden: bijvoorbeeld bij gelegenheid van de verjaardag van het overlijden (jaarmis), bij de naamdag of verjaardag van de overledene, bij de feestdagen...
Men kan zich hiervoor wenden tot de parochiepriesters, de plaatselijke koster of het secretariaat.

We hebben in onze Pastorale Eenheid de gewoonte tijdens alle weekendvieringen (volgens afspraak, 1 of meerdere weken later) een kaarsje te ontsteken en te bidden voor alle overledenen die met een kerkelijke uitvaart van ons afscheid namen. Na de de kerkelijke uitvaart brengen we in de lokale kerk een gedachteniskruisje aan dat na de gebedsviering van Allerheiligen in de namiddag aan de familie overhandigd wordt.

Als mensen zwaar of langdurig ziek zijn: het sacrament van de zieken

Het is mooi om te bidden met de zieke en de familie en het sacrament van de zieken te ontvangen, ook als de ziekte of een operatie niet levensbedreigend is. Er wordt best niet gewacht totdat de zieke stervende is of het bewustzijn heeft verloren. Tijdens een langere ziekte kan men dit sacrament meermaals ontvangen of aanvragen.

Regelmatig organiseert onze Pastorale Eenheid een viering voor zieken en bejaarden die wensen het sacrament van de zieken te ontvangen.
Men neemt daarvoor best contact op met de parochiepriesters. In het ziekenhuis of het bejaardenhuis kan men contact opnemen met de pastor van de instellingµ. 

Voor dringende situaties komen onze priesters hiervoor heel graag (dag of nacht) aan huis of in het ziekenhuis. 

Zorg na de uitvaart

Rouwen om een verlies is een ingrijpend gebeuren. Binnen de geloofs- gemeenschap zijn er mensen die naar u willen luisteren: pastores of vrijwilligers die een eindje met u op weg gaan in een persoonlijk gesprek of in een groep van mensen die in dezelfde situatie zijn.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw plaatselijke parochiale contactpersonen of met de leden van ons Team die verantwoordelijk zijn voor Caritas of Diaconie.