Eerste Communie-algemeen

De eerste Communie als deel van de gelovige opvoeding !

In onze wereld staat het elke mens vrij - om met respect voor andere opvattingen – op een eigen wijze naar de wereld en naar het leven te kijken.

Zoals ouders een vrije keuze maken voor een sportieve, culturele of een sociale opvoeding van hun kinderen, zo moeten ze ook een eigen vrije keuze maken voor  een godsdienstige opvoeding.

De voorbereiding en de viering van de Eerste Communie is een deel van deze godsdienstige opvoeding die ouders aan hun kinderen kunnen geven.

Belangrijk is dat de ouders ook voor de godsdienstige opvoeding een bewuste keuze maken. De Kerk (met de catechese en de vieringen ter voorbereiding) en ook de school (met de godsdienstles) willen de ouders hierbij helpen maar de ouders zelf hebben uiteindelijk de eerste en de  laatste verantwoordelijkheid.

De Eerste Communie heeft te maken met de Kerk en de eucharistie !

Tot de Katholieke Kerk behoren allen die die er zelf toe willen behoren. Wie er niet toe wenst te behoren, moet zich daar in geen enkel geval toe verplicht voelen.

De Kerk of de geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die uit vrije wil geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren.

Sedert vele eeuwen was de dorpsgemeenschap meestal ook de  geloofsgemeenschap (parochie). De laatste tijd is de parochie geleidelijk aan een klein deel van die dorpsgemeenschap geworden.

Inspelend op deze evolutie,  vormen sinds 2018 de negen afzonderlijke parochies van Bilzen-Oost samen een pastorale eenheid: alleen zo kan de geloofsgemeenschap haar belangrijkste taken in deze gewijzigde situatie blijven vervullen. De belangrijkste taken van een geloofsgemeenschap zijn: samenkomen om te bidden, het geloof doorgeven aan kinderen en tot slot liefdevol zorg dragen voor zieken, bejaarden en allen die het moeilijk hebben.

We stellen vast dat de pastorale eenheid (het netwerk van de 9 'oude' parochies) geleidelijk aan een 'nieuwe parochie' of nieuwe geloofsgemeenschap over de parochiegrenzen heen aan het worden is. We spreken daarom minder van de parochie maar van de Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen. 

De herderlijke leiding van de Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen werd door de bisschop toevertrouwd aan een team: dit is een groep van vrijwilligers die samen met de pastoor en met de diaken (die omwille van hun wijding een eigen taak hebben in dat team) en dit naar het voorbeeld van de Goede Herder de pastorale (herderlijke) zorg dragen voor het welzijn van de hele geloofsgemeenschap. Ze vormen een 'college' dat samen de beslissingen neemt en voor de uitvoering van hun dienstwerk moet kunnen rekenen op de medewerking van vele medewerkers en vrijwilligers in de 9 plaatselijke geloofskernen.

Volgens de katholieke traditie wordt een nieuwe christen (gelovige) in de kerk of geloofsgemeenschap opgenomen met 3 heilige tekenen ook sacramenten genoemd:  het doopsel, de communie en het vormsel.

Er zijn in onze Pastorale Eenheid enkele werkgroepen die zorg dragen voor de verschillende aspecten van het gelovig gemeenschapsleven: oa. voor de voorbereiding van de Eerste Communie en het vormsel, voor de zieken, voor de weekendvieringen, voor de gezinsvieringen enz....

Zo organiseert onze Pastorale Eenheid elk jaar - voor gezinnen die dat wensen en die daar vrij voor kiezen - een voorbereiding en een viering waarin jongeren gevormd worden en kindjes van het eerste leerjaar (zij die oud genoeg zijn om Jezus te leren kennen) hun Eerste Communie doen.

De eerste communie is dus eigenlijk een initiatie-sacrament: het dient om ingewijd te worden (thuis te komen) in de geloofsgemeenschap.

De eerste communie doen wil (letterlijk) zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de eucharistie, d.i. de maaltijd met Jezus.

De Eerste Communie is bedoeld voor iedereen die (wil leren) geloven in God en in Jezus Christus, voor wie op een gelovige wijze (als vriend van Jezus) door het leven wil gaan en wil behoren tot de gemeenschap van de Kerk.  

Iedereen die gelooft dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en wie begrijpt dat Jezus ons persoonlijk wil ontmoeten in de eucharistie, kan in principe 'de communie doen' (te communie gaan).

De Eerste Communie en de Kerk

De Eerste Communie wordt niet meer zoals voorheen ingericht door de school of door een groep van vrienden maar door de Kerk, de gemeenschap van de vrienden van Jezus. Het gebeuren van de Eerste Communie gaat daarom door in de kerk, in het huis van Jezus, op de plaats waar de gelovige gemeenschap elke zondag samenkomt om bij Jezus te zijn...

In principe kan men elke zondag zijn eerste communie doen.

Maar omdat het de eerste keer is, en omdat het voor de kleinsten heelwat voorbereiding en inspanning vraagt, maken we er een mooi feest van met iedereen die erbij wil zijn: met ouders, familie, leerkracht, vrienden en met heel de gelovige gemeenschap....

Wie helpt ons bij de voorbereiding van de Eerste Communie?

Zeker in deze tijd vraagt de Eerste Communie doen bijkomend werk, voorbereiding en inspanning:  voor de betrokken kindjes maar ook voor de ouders, eigenlijk het hele gezin, ook voor de leerkrachten die dat wensen en voor de mensen van de gelovige gemeenschap.

We hebben daarom een langere tijd (een gans jaar) nodig en ook de hulp en de samenwerking van velen....(priester, diaken, catechisten, leerkrachten, ouders, grootouders, parochieteams enz...). Ieder heeft bij die voorbereiding een eigen taak te vervullen:

1° In de maandelijkse ingroei-vieringen (8 keer) in de catechesekerk van Hees leren de kindjes tijdens de  een vriend van Jezus te worden: samen met hun ouders en hun gezin, met vrijwillige leerkrachten, en met catechisten.

Zij leren er stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en door te zoeken naar wat ze voor ons betekenen.

Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), mooie liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

Zoals jonge voetballers 'al doende' en door te veel oefenen leren voetballen, zo leren de vrienden van Jezusd  'al doende' hun geloof in Jezus te vieren.

2° In catechese-momenten voor ouders en kindjes samen (4 keer) in de catechesekerk van Hees (aansluitend bij de ingroei-viering)  leren kindjes en ouders samen met hulp van de catechisten (begeleiders) de verhalen van Jezus beter verstaan...

3° In de klas, vooral in de godsdienstles, leert de leerkracht van het eerste leerjaar of de leerkracht van Rooms-Katholieke godsdienst, aan de kindjes alles wat ze moeten weten over Jezus, zijn verhalen, over wat Jezus van ons vraagt,  de kerk, het brood, de wijn enz....

De scholen hebben daarvoor hun eigen handleiding. Het is daarom dus zeker nodig (en belangrijk) dat de kindjes in de lagere school de RK- godsdienstles volgen !

Ook de liedjes en de teksten van de eerste communie-viering  worden meestal door de leerkachten in de klas geoefend. En soms brengen ze met hun klasje een bezoekje aan de kerk.

In ieder geval, om het even waar uw kindjes naar school gaan - ze krijgen dezelfde catechetische voorbereiding. En ze kunnen zich voor de Eerste Communie probleemloos aansluiten bij een van de plaatselijke groepen.

4° Tijdens het gewone leven in de week  is het ook belangrijk dat de kindjes  (aan tafel) met mama en papa, met oma en opa, broers en zusjes, peter en meter spreken over Jezus en over de Eerste Communie en samen enkele opdrachtjes kunnen vervullen ter voorbereiding.

Wanneer en waar doen we de  Eerste Communie ?

Na de paasvakantie - meestal in de maand mei - als we samen de hele weg hebben afgelegd, oefenen we nog enkele keren in de kerk en dan zijn we klaar om het grote feest te vieren...met ons gezin, onze klasvrienden, en allen die uitgenodigd worden.

Sinds enkele jaren organiseert onze Pastorale Eenheid de Eerste Communie-vieringen op 3 momenten:

- op de zondag vóór Hemelvaart: de 6° paaszondag
(was vcorheen voor gezinnen van Hoelbeek, Kleine Spouwen en Martenslinde dan hun eerste communie)
- op de dag van Hemelvaart
(was voorheen voor gezinnen van Rosmeer, Mopertingen en Eigenbilzen)
- op de zondag na Hemelvaart: de 7° paaszondag
(was voorheen voor gezinnen van Hees, Waltwilder en Grote Spouwen)

Alle Eerste Commmunie-vieringen gaan door in onze catechese-kerk te Hees.
Concrete details worden elk jaar afgesproken nadat de geinteresseerde gezinnen zich hebben ingeschreven !

Het zal zeker een mooie en feestelijke dag worden:  met een mooi versierde tafel van Jezus,  met mooie kleren, met foto's, met een fijn familiefeest, misschien wel met geschenkjes...  We zullen allen blij en gelukkig zijn !

Om alles goed te kunnen organiseren

 - moet elk gezin (vooral de ouders) eerst goed nadenken (een keuze maken)  en zich dan voor 1 september melden bij de Pastorale Eenheid (niet in de school).
- wordt aan de gezinnen een klein inschrijfgeld gevraagd.
- vragen we de hulp en de goede samenwerking van vele helpende handen (priester, diaken, leerkrachten, catechisten, vrijwillige ouders en medewerkers uit parochies...)
- zal een stuurgroep van vrijwillige ouders en leerkrachten proberen alles in goede banen leiden.
- gebeuren eventuele inschrijving, bespreking van persoonlijke situaties enz... best rechtstreeks bij de Pastorale Eenheid of de plaatselijke contactpersoon voor catechese (niet via de school).

Meer informatie kan u altijd bekomen bij de Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen  - Winkelomstraat 8 of bij pastoor Thieu (0477/632873 - mtielens1@gmail.com) of diaken Ludo (0472/ 698213 - ludo.hermans81@telenet.be). Alle informatie kunt u terugvinden op deze website: www.bilzen-oost.be

Nog enkele veel gestelde vragen !

1. We kregen geen uitnodiging ! 
Wil er aub rekening mee houden dat de Kerk (Pastorale Eenheid)  haar best doet om zo ruim mogelijk uit te nodigen maar zich moet baseren op naamlijsten volgens adres en leeftijd en vooral dat wij gebonden zijn aan de Wet op de Privacy.

Indien u om een of andere reden geen uitnodiging ontvangt - bv. omdat uw gezin NIET binnen de Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen woont of omdat uw kinderen niet naar een basisschool in de Pastorale Eenheid naar school gaan- maar toch graag wil deelnemen aan de Eerste Communie-voorbereiding , dient u zelf en tijdig contact op te nemen met de pastoor of de verantwoordelijke voor de catechese Eerste Communie.

2. Mag mijn kindje de eerste communie doen samen met zijn vriendjes van school ?

Net zoals een school een gemeenschap is, is een parochie dat ook. De eerste communie is geen schoolfeest, maar een aanbod van de geloofsgemeenschap van de streek..spreek er best over met de EK-verantwoordelijke van de plaats waar uw kindje naar school gaat. 

3. Een jaar jonger of ouder ?

Gelieve er rekening mee te houden dat de Pastorale Eenheid zich voor de uitnodiging voor de Eerste Communie baseert op naamlijsten volgens geboortejaar. Kinderen worden in regel uitgenodigd vanaf het moment dat ze op het eerste leerjaar zitten ofwel als ze in de loop van het schooljaar 7 jaar worden.   

Indien uw kindje in een ander jaar geboren is, maar toch in het eerste leerjaar zit en wil deelnemen aan de Eerste Communie, is het raadzaam dit tijdig te melden aan de pastoor of de EK-verantwoordelijke.

4. Ons kindje wordt 7 jaar, maar zit op de derde kleuterklas ?

In die situatie raden we jullie aan om de eerste communie een jaartje uit te stellen. De eerste communie zal voor jullie kind een fijnere ervaring zijn als het nog een jaartje wacht !

5. Mag broer of zus, die een jaar jonger is, ook al meedoen ?

We raden dit af ! De eerste-communie-leeftijd komt overeen met een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind. En een kleuter is daar nog niet rijp voor, tenzij het kindje van kleins af aan geleerd heeft om aan de gemeenschapsvieringen deel te nemen ...

Het beste voor uw kindje!

De Eerste Communie voorbereiding kan in deze tijd de eerste stap zijn waarbij het kindje zich opgenomen voelt en zich meer thuis voelt in zijn of haar kerk-of geloofsgemeenschap.

Bij het maken van deze afspraken heeft het Team van de Pastorale Eenheid slechts slechts één bekommernis, nl. het beste voor jullie kind. We beschouwen het als onze plicht om al het mogelijke te doen opdat de Eerste Communie zinvol gevierd kan worden en een plaats heeft in het ruimer geheel van de geloofsopvoeding.