Onze zending als Team van de Pastorale Eenheid

De Federatie Bilzen-Oost is één van de 2 federaties van het dekenaat Bilzen.  Deze federatie wordt gevormd door 9 parochies, die min of meer ten oosten van Bilzen gelegen zijn:  Eigenbilzen, Waltwilder, Hoelbeek, Martenslinde, Kleine Spouwen, Grote Spouwen, Rosmeer, Hees en Mopertingen.

Het Federatieteam bestaat momenteel uit 8 leden: 5 leken, 1 diaken, 1 meewerkend priester en 1 pastoor die moderator is. In juli 2011 kwamen de leden voor het eerst samen op uitnodiging van de pastoor. Na kennismakende en verkennende gesprekken over onze dromen (visioenen), onze pastorale vaststellingen en onze verwachtingen, zijn we samen op weg gegaan, vertrouwend op de Heer en in elkaar.

Wij delen Gods droom dat alle mensen gelukkig worden. Daartoe is Hij midden onder ons, in de samenleving en in de mensen van deze tijd, komen wonen. En daartoe heeft Hij ons zijn Zoon Jezus Christus gezonden die als een dienaar ons bestaan deelt.  Jezus is voor ons een voorbeeld om na te volgen. Hij roept ons ook op om in ons dagelijks leven een antwoord te geven op Gods uitnodiging: door liefde te betonen tegenover alle medemensen zonder onderscheid, dichtbij of veraf.

Wij willen met velen bouwen aan een plek waar wij, mensen van deze streek en deze tijd, God kunnen ontmoeten. We streven naar verbondenheid en verregaande samenwerking tussen alle parochies om te komen tot een vernieuwde gemeenschap die niet meer gebonden of beperkt is door de grenzen van parochies of kerkdorpen, maar die leeft omwille van geloof en liefde, waar men elkaar graag ziet en elkaar helpt om leerling en vriend van Jezus te worden of te blijven.

Wij geloven in de actualiteit en de kracht van het Woord van God. Gods Woord kan mensen van deze tijd aanspreken, bewegen en bijeen brengen. Daarom is het horen, het delen, het leren begrijpen, het beleven en vooral het uitstralen van het Woord van levensbelang voor ieder van ons maar ook voor de hele gemeenschap. We willen er voor ijveren opdat het Woord van God voor alle christenen 'eten en drinken', 'bron van levend water' en 'lamp voor onze voeten' wordt.

We beschouwen het als onze taak om ervoor te zorgen dat de christenen van deze streek in het weekend kunnen blijven samenkomen in een of meerdere kerken, om er 'de zondag', de 'Dag van de Heer', te vieren. Door het delen van het Woord en het Brood willen wij de verrijzenis van Jezus vieren.

We willen er ook zorg voor dragen dat het geloof dat wij ontvingen, in onze gemeenschap en leefwereld verkondigd en doorgegeven wordt. En niet alleen bij gelegenheid van de viering van de sacramenten in de traditionele catechese voor kinderen en jongeren, maar bij elke belangrijke gelegenheid in het leven.

Daarom willen wij aan onszelf, aan de pastorale medewerkers en aan jong en oud, ruime kansen geven tot algemene en specifieke geloofsvorming, zowel op systematische als sporadische wijze. We blijven immers allemaal levenslang geloofsleerlingen en moeten ons dus bekommeren om de groei en de verdieping van ons geloof, ieder volgens eigen ritme en mogelijkheden.

We willen er verder ook zorgen voor dragen dat wij ons als geloofsgemeenschap in het algemeen en in het bijzonder als medewerkers een houding van dienstbaarheid en liefde aanleren zoals Jezus zelf ons dat heeft voorgedaan. Als christenen mogen wij niet onverschillig worden of blijven tegenover de noden en de vragen van onze medemensen, dichtbij of wereldwijd.

We hebben voor ogen dat het de wens van Jezus is dat in onze gemeenschap vooral de zieken, de bejaarden en al wie in onze leefwereld arm en kwetsbaar is, de aandacht en de bijstand van ons moeten krijgen.

Het Federatieteam wil ijveren voor een goede en groeiende samenwerking tussen  parochies en personen. We zullen proberen om zoveel mogelijk alle beschikbare krachten te bundelen, over de grenzen van de plaatselijke parochie heen en steeds met de noden van Kerk en wereld voor ogen.

In onze christelijke gemeenschap is iedereen welkom en elke inbreng ten gunste van de gemeenschap wordt gewaardeerd. We vinden het in deze tijd nodig om bijzondere aandacht te hebben voor jonge gezinnen met kinderen en jongeren.

We willen onze opdracht en zending steeds vervullen in verbondenheid met de Katholieke kerk en in het bijzonder met onze diocesane bisschop.

De Goede Herder zelf moet ons voortdurend voor ogen staan: hoe Hij in eenvoud en dienstbaarheid, niet bekommerd was om eigen belangen maar steeds oog had voor alle mensen en het goed van de gemeenschap.

We vragen de Heer dat Hij met ons zou zijn in goede en kwade dagen en ons altijd moge bijstaan. En dat zijn Geest ons nederig dienstwerk moge zegenen en vruchtbaar maken ten bate van het volk van God van deze streek en dat wij slechts zijn 'onnutte dienstknechten' zijn.

Bilzen, mei 2014.

Lambert Cuenen, Karin Deroulou, Margriet Honinx, José Verjans, Marie-Thérèse Wijnen, diaken Ludo Hermans, meew. priester Bernard Jadoul en pastoor-moderator Thieu Tielens.